Sunday, April 29, 2012

Alexandra Drenth, artwork with embroidery.

Because I have embroidery in my lappity lap blanket
my sewing teacher gave me a magazine Textiel plus.
She thought I would like the work of Alexandra Drenth.
I think my heart skipped a beat
when I saw the dresses off the picture above.
I think it`s amazing.
Take a look at her website for some more amazing work with embroidery and other beautiful artwork.
Omdat ik borduurwerk in mijn lappity lap blanket verwerk
liet mijn naailerares mij een artikel uit textiel plus zien.
Ze dacht dat ik het werk van Alexandra Drenth mooi zou vinden.
Toen ik de jurken van de bovenste foto zag stopte mijn hart even.
Ik vind het meer dan geweldig en mooi.
Neem een kijkje op haar website voor meer geweldig werk met borduurwerk
maar ook nog meer prachtige kunstwerken.
Er is een open atelier op 28 mei.
Als het me lukt ga ik zeker. 

Wednesday, April 25, 2012

From garden to the stove

So nice to pick your own spinach for dinner.

Heerlijk om je eigen spinazie uit je tuin te plukken.

Preparing pasta with spinach, tomatoes and gorgonzola.

Heerlijk pasta met spinazie, tomaten and gorgonzola.

Can you smell the tomatoes and onions. And don`t forget the garlic.

Kan je de tomaatjes en uien ruiken. Vergeet niet de knoflook.

Always amazed how small the leaves get after heating.

Altijd verbaasd over het slinken van de spinazie.
 Er blijft zo weinig over van zo`n grote bak.

The tomatoes aren`t from our own garden yet
but we are working on it.

De tomaatjes zijn nog niet uit eigen tuin 
maar we werken eraan.

You don`t need a big garden to grow your own vegetables.
We have a small garden with a small piece with vegetables
a some large pots.
And it tastes so much better,
don`t forget the joy children have with
sowing, watering the plants, picking and eating.

Je hebt echt geen grote tuin nodig voor het verbouwen van je eigen groente.
Wij hebben een kleine tuin met maar een klein stukje voor de groente
en een aantal grote potten.
En het smaakt zoveel beter, 
niet te vergeten het plezier die de kinderen hebben
met zaaien, water geven, plukken en eten.
Een goed boek om te beginnen is zelfgeoogst van uitgeverij Snor

Monday, April 23, 2012

dottie angel camp 2012

The jetlag seemed to have left my body
so no excuse to pottle around and be a bit lazy.
As you probably all expected my weekend at dottie angel camp
was peachy perfect.

De jetlag lijkt mijn lijf te hebben verlaten,
geen excuus meer om te rommelen en een beetje lui te zijn.
Zoals jullie waarschijnlijk al verwachtte was mijn weekend
dottie angel camp peachy perfect.
We were beavering away (and of course some chatting) 
to finish our dottie projects.

Hard aan het werk (ondertussen lekker kletsen natuurlijk) 
om onze dottie projecten 
af te krijgen.
Admired each others fabric.

Elkaars stoffen bewonderen.
And chatted and laughed some more.

En nog wat meer kletsen en lachen.
Made an apron, hangy-me-jig

We maakten een schort, hangy-me-jig.
and lappity lap blanket.

The time to say goodbye came to soon.
Bye bye lucky bunny, Tif and all the other dearies.
No more great meals from Angela (Angela Ritchie`s ace camps) and Mary.

For more pictures look at the facebook page.

Het moment om afscheid te nemen kwam te snel.
Dag lucky bunny, Tif en alle andere dearies.
Helaas ook geen heerlijke maaltijden meer van 
Angela (Angela Ritchie`s ace camps) en Mary.

Kijk voor meer foto`s op de facebook pagina.

Friday, April 20, 2012

A powerful quote


"There is a vitality, a life force, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all time, this expression is unique. If you block it, it will never exist through any other medium. It will be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is, nor how valuable it is, nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open.
You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep open and aware directly to the urges that motivate you. Keep the channel open. There is no satisfaction whatever at any time. There is only a queer, divine dissatisfaction, a blessed unrest that keeps us marching and makes us more alive."
- Martha Graham

Wednesday, April 18, 2012

Tuesday, April 10, 2012

dottie angel camp

 
Going through my vintage fabric stash
trying to decide what to take with me to Seattle. 

Ik ben mijn stapel vintage stoffen aan het uitzoeken,
wat ga ik meenemen naar Seattle?


With every choice I make
I`m getting more excited.

Bij elke keuze die ik maak krijg ik er steeds meer zin in.


A whole weekend off crafting and lovely company,
seems like heaven to me.
See you next week.

Een lang weekend craften en goed gezelschap,
wat wil ik nog meer.
Tot volgende week.

Monday, April 2, 2012

Pattern to crochet hair rubber


It is very easy to make this cute hair rubber.
Ready in a jiffy and they look great.

You`ll need:
yarn (I used cotton)
crochet hook (size depends on the yarn you use)
beads 
needle
hair rubber (preferably in the colour off the yarn).

Je hebt nodig:
garen (ik heb katoen gebruikt)
haaknaald (maat hangt van je garen af)
kralen
naald
haarelastiek (het liefst in de kleur van het garen).

ch = chain

sl st = slip stitch

dc = double crochet (UK), single crochet (US)

1.Thread beads to yarn, 
the quantity depends on where you want to have the beads
and how many double crochet you make around the hair band.
I usually have 102 dc (also depends on the hair rubber) and 34 beads.
Thread more beads on the yarn then you need
so you`re sure you have enough beads.

Rijg de kralen aan het garen.
De hoeveelheid hangt af van waar je de kralen wilt hebben
en hoeveel vasten je om het elastiek maakt.
Ik heb meestal 102 vasten en 34 kralen.
Rijg meer kralen op de draad dan je nodig denkt te hebben
dan weet je zeker dat je niet te kort komt.
2. 102 dc around the hair rubber.
Adjust when necessary, the dc have to be close together.
Maak 102 vasten om het haar elastiek.
Pas aan wanneer nodig, de vasten moeten dicht tegen elkaar aanliggen.
Close with a slip stitch.

Sluit met een halve vaste.
3. 3 ch, bead in 4th ch, 2 ch (6 total), skip 2 stitches, sl st in next stitch.
6 ch, skip 2 stitches, sl st in next stitch. 
Insert hook under front loop only.

3 losse, kraal mee haken in 4e losse, 2 losse (6 in totaal),
sla 2 steken over, halve vaste in volgende steek.
6 losse, sla 2 steken over, halve vaste in volgende steek.
Maak de halve vasten in de voorste lus.
Continue.
Ga verder tot je helemaal rond bent. 
Turn hair band around (back side to front),
repeat step 3 with 8 dc instead of 6.
Start with 8 dc (skip 2 stitches etc.) followed with 4 dc, bead in 5th dc, 3 dc. 
Beads opposite a loop without a bead.
Draai je werk zodat de achterkant voor komt,
herhaal stap 3 met 8 losse ipv. 6.
Start met 8 losse (sla 2 steken over, enz.), 4 losse, kraal mee haken in in 5e losse, 3 losse.
Kralen komen zo tegenover een lus zonder kraal. 
Close with a slip stitch and tie off yarn.

Sluit met een halve vaste en werk de draden af.
Good luck and have fun.
Please let me know if you have questions, remarks
or if I made mistakes.

Succes en veel plezier,
laat me weten als je vragen of opmerkingen hebt.
Of als er fouten in het patroon staan.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...